:) :) :) :) STRÁNKY JSOU VE VÝSTAVBĚ, ZA PŘÍPADNÉ NEJASNOSTI SE OMLOUVÁME. :) DĚKUJEME :) :) :)
Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
 1. Úvod
 2. CXS
 3. DROGERIE
 4. ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY
 5. Čistič odpadu HYDROXID SODNÝ, mikrogranule, 1 kg

Čistič odpadu HYDROXID SODNÝ, mikrogranule, 1 kg

Odstraňuje vlasy, chlupy, zbytky potravin, tuky, vatu.Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky.Rozpouštění látky ve vodě doprovází exotermn... celý popis
Dostupnost
Skladem
64,13 Kč
53,00 Kč
bez DPH
ks
Číslo produktu:5141-120-000-00
EAN kód:8591235081381
 • Kompletní specifikace
 • Čistič odpadu HYDROXID SODNÝ, mikrogranule, 1 kg
  Čistič odpadu HYDROXID SODNÝ, mikrogranule, 1 kg
  Skladem
  64,13 Kč
  53,00 Kč bez DPH
 • ks
Kompletní specifikace

Odstraňuje vlasy, chlupy, zbytky potravin, tuky, vatu.

Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky.
Rozpouštění látky ve
vodě doprovází exotermní reakce, tj. vzniká teplo.
Může být korozivní pro
kovy .
Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví.
Způsobuje těžké
poleptání kůže a poškození očí.
Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní
prostředí.
Produkt je silně žíravý, hydroskopický, dobře rozpustný ve vodě.
Tvoří žíravé roztoky.
Produkt je nehořlavý.

NEBEZPEČÍ

Hydroxid sodný, index. č. 011-002-00-6
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže
a poškození očí.

H290 Může být korozivní pro kovy.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P405 Skladujte uzamčené.
P260 Nevdechujte dýmy/mlhu/páry/aerosoly.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce velkým množstvím vody.
P280
Použvejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P301+P330+P331 PŘI
POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P310 Okamžitě volejte
lékaře.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované
části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
P363
Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
P305+P351+P338 PŘI
ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno.
Pokračujte ve vyplachování.

P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v
poloze usnadňující dýchání.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný
odpad.

Zboží zařazeno v kategoriích

CANIS                       MALFINI                     VM  FOOTWEAR

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz